Day: February 16, 2020

cctv storage

CCTV คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

หากคุณเป็นเจ้าของบริษัท และ มีความต้องการอยากตรวจสอบ สอดส่อง การทำงานของลูกจ้างภายในบริษัท เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย การติดตั้งกล้อง CCTV ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ วันนี้ CSL จึงพาทุกคนมารู้จับกับ CCTV กันว่ามันคืออะไร แล้วมีประโยชน์อะไรบ้าง  CCTV คือ อะไร  CCTV หรือ โทรทัศน์วงจรปิด (closed circuit television) คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย มักใช้งานในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ออฟฟิศ โรงพยาบาล โรงงาน และ สถานประกอบการอื่น ๆ  ซึ่งนอกจากจะซื้อแล้ว หากคุณมีงบที่ไม่มากนักก็สามารถเช่า cctv storage ได้จากบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการ ซึ่งจะช่วยในการควบคุมงบประมาณของบริษัทของคุณ  ประโยชน์ของ CCTV  ติดตามความเคลื่อนไหวภายในองค์กรได้ทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสมาร์ทโฟน แลปท็อป หรือ…